Trainer

Gerhard Katschnig

4. Dan Aikikai

5. Dan Aiki Ken/Aiki Jo

 

Susanne Pichler

5. Dan Aikikai

5. Dan Aiki Ken/Aiki Jo

Klaus Wolte

4. Dan Aikikai

3. Dan Aiki Ken/Aiki Jo